0902.944.899

 

Treû coù moät cheá ñoä sinh hoaït hôïp lyù thoâng qua caùc böõa aên ngon, thöïc phaåm giaøu dinh döôõng, töôi soáng ñöôïc caùc nhaø cung caáp thöïc phaåm coù uy tín mang ñeán. Vôùi thöïc ñôn phong phuù, ña daïng vaø nhôø ñoù treû luoân taêng caân ñeàu ñaën phaùt trieån veà theå löïc laãn trí löïc.

 

 

 

Thứ

Sáng

Trưa

Xế

Tráng miệng

 

Hai

Nui thịt-Yauor

*Đậu hủ chưng thịt

*Canh chua thơm giá bạc hà cá basa

 

Bún mọc - Nước tắc

Thanh long

Ba

Miến vịt-Yauor

*Lagu bò

*Canh tầng ô đậu hủ trắng tôm thịt

Bún gạo – Sữa bột

Chuối sứ

Hủ tiếu Nam Vang- Yauor

*Cá kho thơm

*Canh mây hồng

Cháo bí đỏ tôm thịt- Nước cam

Dưa hấu

Năm

Hoành thánh tôm-Yauor

*Bầu sốt trứng

*Canh rau muống cua đồng

Phở bò- Sữa bột

Sabo che

Sáu

Mì sợi thịt-Yauor

*Mực xào su su cà chua

*Canh hẹ

Bún riêu-Nước sâm

Đu đủ

Bảy

Bánh mì- Sữa

*Pate gà

*Canh bí đỏ

Bánh lọt- Sữa bột

Chuối cau

 

Sáng:

   Thứ 2: Mì vịt tiềm

   Thứ 3: Hủ tiếu nam vang

   Thứ 4: Phở bò

   Thứ 5: Bánh lọt tôm thịt

   Thứ 6: Soup

   Thứ 7: Hoành thánh

Trưa:

   Thứ 2: Canh chua cá basa 

               Thịt kho đậu hủ

   Thứ 3: Canh cải ngọt                         tôm thịt 

               Cá lóc sốt cà

   Thứ 4: Canh mây

   Thứ 5: Dưa Hường tôm                     thịt 

               Mực xào chua ngọt

   Thứ 6: Soup

   Thứ 7: Bầu tôm thịt,

              Thịt xào su hào

Xế:

   Thứ 2: Cháo đậu

   Thứ 3: Bún riêu cua

   Thứ 4: Bún bò

   Thứ 5: Miến vịt

   Thứ 6: Bò nấu đậu

   Thứ 7: Nui thập cẩm

Tráng miệng:

   Thứ 2: Dưa hấu

   Thứ 3: Nho

   Thứ 4: Saboche

   Thứ 5: Mãng cầu

   Thứ 6: Đu đủ

   Thứ 7: Dưa hấu